Afdrukken

Algemene voorwaarden


Heuvelhal


Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement Heuvelhal


De Heuvelhal, gelegen in de Kapelstraat nummer 7 te Essen is een polyvalente zaal waar zowel sportactiviteiten als evenementen kunnen plaatsvinden.


Art. 1 Definities


Art. 1.1 Definitie sportactiviteiten
 1. Een sportactiviteit is een activiteit zoals een training, wedstrijd of het recreatief uitoefenen van een bepaalde sporttak. Hierbij kunnen bezoekers aanwezig zijn met als doelstelling om naar een wedstrijd te komen kijken. Hierbij worden geen materialen gebruikt, buiten de gebruikelijke sportmaterialen (netten, doelen, scheidsrechterstoelen, … enz.)

Art.1. 2 Definitie evenementen
 1. Een evenement is een activiteit welke niet als sportactiviteit, zoals hierboven beschreven,
  beschouwd wordt. Hierbij kan een publiek aanwezig zijn. Extra materialen
  (tafels, stoelen, podia, nadarhekken, … enz.) kunnen gebruikt worden.
 2. De evenementen worden opgedeeld als volgt:
 • evenementen met drankgelegenheid
 • evenementen zonder drankgelegenheid

Art. 2 Reserveren


 • Iedere gebruiker dient er rekening mee te houden dat het opstellen en afbreken van de materialen binnen de gereserveerde periode dient te vallen.

Art. 2.2 Annulaties en wijzigingen qua reservaties dienen vooraf gemeld te worden aan de afdeling

vrije tijd.


Art 2.3 Reserveren voor een sportactiviteit
 1. Reservaties voor sportactiviteiten dienen te gebeuren aan de vrijetijdsbalie tijdens de reguliere openingsuren.

 2. Voor de reservaties voor sportactiviteiten wordt volgende rangorde gehanteerd:

  • Sportverenigingen die deel uitmaken van de gemeentelijke sportraad;
  • Onderwijsinstellingen die gevestigd zijn in Essen;
  • Jeugdbewegingen die deel uitmaken van de gemeentelijke jeugdraad;
  • Socio-culturele verenigingen die deel uitmaken van de gemeentelijke cultuurraad en gemeentelijke seniorenraad;
  • Andere verenigingen die kunnen aantonen dat ze hun zetel te Essen hebben en hun activiteiten in Essen uitoefenen;
  • Individuele bewoners van Essen;
  • Andere mogelijke gebruikers.
 1. Een aanvraag voor een vaste reservatie, ingaand bij het begin van het volgende
  sportseizoen, moet ingediend worden voor 1 april. De vaste bezetting wordt in een overleg
  met de aanvragers vastgelegd voor een volledig jaar en bekrachtigd door het College van
  Burgemeester en Schepenen.

 2. Laattijdige aanvragen kunnen enkel nog aanvaard worden na het invullen van de
  competitie- en trainingkalender van de andere gebruikers.

 3. Een losse reservatie kan altijd gebeuren op de sportdienst. Deze kunnen enkel vastgelegd
  worden indien de Heuvelhal op het betreffende moment nog niet bezet is.

 4. Competities worden voor heel het jaar bevestigd, trainingen per trimester. De reservatie is pas aanvaard indien een bevestiging bekomen werd.


Art 2.4 Reserveren voor een evenement
 1. Tijdens de periode van 1 september tot en met 15 april mogen in totaal maximum 11 evenementen plaatsvinden, waarvan er maximum 8 toelating krijgen om een drankgelegenheid op te stellen.
 2. Tijdens de periode van 1 september tot en met 15 april dienen, per competitie per sporttak, minstens 2 op 4 opeenvolgende weekends voorbehouden te blijven voor de lopende competities.
 3. Tijdens de periode van 16 april tot en met 31 augustus is er geen beperking op het aantal evenementen dat mag plaatsvinden.
 4. Een aanvraag voor een evenement dat tijdens de periode 1 september tot en met 15 april zou plaatsvinden, dient schriftelijk te gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen en dit voor 1 maart, voorafgaand aan de komende periode van 1 september tot en met 15 april. Er dient duidelijk vermeld te worden of men een drankgelegenheid wil opstellen en op welke dagen juist. Het Schepencollege beslist hierover omstreeks 15 maart.
 5. Voor de organisatie van een evenement dienen volgende documenten ingevuld en ondertekend te worden:
 • gebruiksovereenkomst
 • document betreffende de billijke vergoeding
 • veiligheidsvoorschriften


Art. 3 Tarieven en vergoedingen


 1. De tarieven worden toegepast zoals beschreven in het door de gemeenteraad goedgekeurde retributiereglement.
 2. De afrekening gebeurt via een factuur en dit rechtstreeks bij losse verhuren en evenementen en trimesterieel voor vaste gebruikers.
 3. Indien een annulatie niet vooraf werd doorgegeven, dient de factuur voor de betreffende reservatie betaald te worden.

Art. 4 Het openen en sluiten van de Heuvelhal


Art 4.1 Het openen en sluiten van de Heuvelhal voor een sportactiviteit
 1. De Heuvelhal wordt voor sportactiviteiten geopend en gesloten door het gemeentebestuur of door de aangestelde concessionaris. Vaste gebruikers krijgen dus geen sleutel.

Art 4.2 Het openen en sluiten van de Heuvelhal voor een evenement
 1. Voor evenementen wordt de Heuvelhal niet geopend en gesloten door het gemeentebestuur.
 2. De organisator van het evenement kan de sleutels, die toegang geven tot de gewenste lokalen, afhalen op de sportdienst en dit tijdens de openingsuren van de betreffende dienst. De sleutel kan pas afgehaald worden indien de gebruikersovereenkomst, het document betreffende de billijke vergoeding en de veiligheidsvoorschriften ondertekend werden binnengebracht.
 3. Alsook dient de waarborg reeds betaald te zijn.  De sleutel kan afgehaald worden de laatste werkdag voor het evenement en dient teruggebracht te worden de eerste werkdag na het evenement.

Art. 5 Taksen, vergunningen, …


 1. Auteursrechten, gemeentetaks, sabam, tapvergunning en andere wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de activiteit, zijn ten laste van de organisator. Billijke vergoeding wordt aangerekend via het gemeentebestuur.
 2. Bij de organisatie van fuiven dient er steeds een meldingsformulier te worden ingediend op de gemeentelijke jeugddienst. Deze bieden ook de mogelijkheid tot het uitlenen van een “fuifkoffer”.
 3. Indien er een afwijking gewenst is voor het overschrijden van de maximum toegelaten geluidsnorm van 85 dB(a), dient hiervoor een aparte aanvraag gedaan te worden bij het gemeentebestuur en dient men hiervoor extra maatregelen te nemen (oa. aanbieden van oordopjes).  

Art. 6 Gebruik van materialen


 1. Elke gebruiker dient zelf de toestellen/materialen te plaatsen en terug te zetten op de daarvoor bestemde plaats.
 2. Zonder toelating van het gemeentebestuur zijn er geen wijzigingen aan de infrastructuur toegelaten. Dit heeft ook betrekking op het gebruik van nagels, haken, duimspijkers en andere bevestigingsmaterialen in de muren of plafonds.


Art 6.3 Het gebruik van materialen tijdens een sportactiviteit
 1. Tijdens een sportactiviteit mag enkel gekeurd, sportspecifiek materiaal gebruikt worden.
 2. Sportmateriaal dat eigendom is van de sportverenigingen, mag enkel permanent blijven staan na toelating van het gemeentebestuur. De vereniging blijft echter zelf verantwoordelijk voor dit materiaal. Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van dit materiaal.

Art 6.4 Het gebruik van materialen tijdens een evenement
 1. De zaal wordt verhuurd als “naakte” zaal. Het voorzien van de zaal met allerhande toebehoren zoals tafels, stoelen, e.d. en het opstellen en afbreken van de bijkomende materialen komen ten laste van de huurder.
 2. Alle raakpunten met de vloer door toebehoren (zoals tafels, stoelen, nadarhekken, ….)  dienen voorzien te zijn van rubberen beschermingsdoppen.
 3. Scherpe voorwerpen of andere voorwerpen die een indruk kunnen achterlaten op de vloer mogen enkel in de zaal gebracht worden indien geplaatst op een beschermde ondergrond die beschadiging van de vloer uitsluit.
 4. De podiumelementen mogen enkel in de zaal opgesteld worden op de voorziene plaatjes in multiplex.
 5. Er mag niets versleept of verschoven worden over de vloer. Alles dient men op te heffen of men dient gebruik te maken van een transportkar.
 6. Bij rommelmarkten of beurzen dienen alle koopwaren gepresenteerd te worden op een tafel of op een deken, mat, karton, … enz.
 7. Indien gebruik gemaakt wordt van nadarhekken mogen deze zeker niet versleept worden.
 8. Meubilair toestellen en andere materialen, eigendom van het gemeentebestuur en materialen die behoren tot de normale inboedel van de Heuvelhal, mogen het gebouw niet verlaten zonder toestemming van het gemeentebestuur.
 9. Voor de aanvang van de reservatieperiode mag er, zonder een voorafgaande afspraak met het gemeentebestuur, zowel in de zaal, de inkomhal, het materiaalhok, als in de gang niets geplaatst worden.
 10. Bij de inrichting of versiering van de zaal dient steeds rekening gehouden te worden met de brandveiligheid van de gebruikte materialen.


Art. 7 Verboden en verplichtingen


Art. 7. 1 Het is verboden:


§ 1  aantekeningen te maken op de vloer

§ 2   publiciteit te voeren zonder toelating van het gemeentebestuur

§ 3  een eigen drankgelegenheid op te stellen zonder toelating van het gemeentebestuur

§ 4  glas mee te nemen in de zaal, behalve indien hiervoor toelating werd gegeven door het schepencollege

§ 5  te roken in het gebouw

§ 6  kauwgum te eten in de zaal

§ 7  schoenen met zwarte zolen te dragen tijdens het sporten


Art. 7.2 Het is verplicht:


§ 1   de grootste voorzichtigheid te hanteren met betrekking tot de vloer

§ 2  elke beschadiging aan de infrastructuur, de uitrusting, het meubilair, vrijwillig of onvrijwillig tijdens het gebruik zeker de eerste werkdag na de activiteit te melden aan de gemeentelijke sportdienst.

§ 3  de infrastructuur bereikbaar te houden voor de hulpdiensten. Ook via de deur aan de zijkant van het gebouw.

§ 4  dranken aan te kopen in het Sportkaffee. Indien dit niet geopend is, is het toegelaten eigen dranken te nuttigen.

§ 5  bij het verlaten van de infrastructuur altijd na te zien of lichten gedoofd zijn, de kranen toegedraaid zijn, het materiaal teruggeplaatst werd op de daarvoor voorziene plaats, de zaal netjes werd achtergelaten en bij een evenement of de deuren gesloten zijn.

§ 6  de toiletten en kleedkamers proper achter te laten

§ 7  de veiligheidsvoorschriften en de gebruikersovereenkomst stipt na te leven bij een evenement


Het gemeentebestuur van Essen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen in het gebouw of op de parking.


Indien dit reglement niet werd nageleefd kan de betaalde waarborg ingetrokken worden. Indien er geen waarborg betaald werd, zoals bij sportactiviteiten, kan een boete tot 200 euro worden aangerekend. Gemaakte schade dient vergoed te worden.


In verband met onvoorziene omstandigheden beslist het college van burgemeester en schepenen.


Retributiegelement


Art. 1  Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd is voor gebruik van de Heuvelhal.

Art. 2   De retributie is verschuldigd door de persoon die de reservatie aanvraagt.

Art. 3  Voor een termijn aanvangend op 01.01.2014 en eindigend op 31.12.2014 wordt de retributie op het gebruik van de gemeentelijke Heuvelhal vastgesteld als volgt :

  A.  Gebruik voor sportactiviteiten :

 • Scholen (uitgezonderd Essense lagere scholen en kleuterscholen) :  

6,00 euro per uur;

 • Essense verenigingen:
 • volledige zaal :      9.00 – 19.00 uur: 10,00 euro per uur;

  19.00 – 23.00 uur: 12,00 euro per uur;

 • 2/3 van de zaal :    9.00 – 19.00 uur:   7,50 euro per uur;

  19.00 – 23.00 uur:   9,00 euro per uur;

 • 1/3de van de zaal :    9.00 – 19.00 uur:   5,00 euro per uur;

  19.00 – 23.00 uur:   6,00 euro per uur;

-  Particuliere Essense initiatieven :

 • volledige zaal :    12,00 euro per uur;
 • 2/3 van de zaal :      9,00 euro per uur;
 • 1/3de van de zaal :     6,00 euro per uur.

-  Niet-Essense particuliere initiatieven en verenigingen :

 • volledige zaal :    18,00 euro per uur;
 • 2/3 van de zaal :    13,50 euro per uur;
 • 1/3de van de zaal :       9,0 euro per uur.

  B.  Gebruik voor evenementen:

§1: Worden als gebruikerscategorieën vastgesteld:

 • Categorie 1:gemeentelijke adviesraden en hun werkgroepen en gemeentelijke openbare instellingen.
 • Categorie 2: verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van de gemeente Essen en onderwijsinstellingen.
 • Categorie 3: sportverenigingen aangesloten bij de sportraad van een andere gemeente, particuliere initiatieven van niet-georganiseerde niet-Essenaars en Essense verenigingen of organisaties die niet zijn aangesloten bij een erkende adviesraad.
 • Categorie 4: andere dan categorie 1, 2 of 3 en commerciële organisaties

§2: Worden als activiteitencategorieën aanzien:

 • Categorie A: fuiven, bals, dansgelegenheden en optredens met dansgelegenheid of fuifgehalte.
 • Categorie B: tentoonstellingen, beurzen, evenementen, grote sportevenementen, toneel of andere voorstellingen, optredens zonder dansgelegenheid of fuifgehalte.
 • Categorie C: lezingen, voordrachten, vergaderingen
 • Categorie D: voorbereiden van een evenement, klaarzetten, afbreken, opruimen

§3: De retributie wordt als volgt vastgesteld:


Gebruikers CAT 1 CAT 2 CAT3 CAT4
Activiteit A 200 350 400 500
Activiteit B 100 150 200 250
Activiteit C - 50 75 200
Activiteit D - 40 50 70
Art. 4.  Voor een termijn aanvangend op 01.01.2015 en eindigend op 31.12.2019 wordt de retributie voor het gebruik van de gemeentelijke Heuvelhal wordt vastgesteld als volgt :

  A.  Gebruik voor sportactiviteiten :

 • Scholen :
  • Essense lagere scholen en kleuterscholen : gratis
  • Alle overige scholen : 7,50 euro per uur
 • Essense verenigingen:
 • volledige zaal :      9.00 – 19.00 uur: 13,00 euro per uur;

  19.00 – 23.00 uur: 15,50 euro per uur;

 • 2/3 van de zaal :    9.00 – 19.00 uur:   9,50 euro per uur;

  19.00 – 23.00 uur: 11,50 euro per uur;

 • 1/3de van de zaal :    9.00 – 19.00 uur:   6,50 euro per uur;

  19.00 – 23.00 uur:   7,50 euro per uur;

-  Particuliere Essense initiatieven :

 • volledige zaal :    15,50 euro per uur;
 • 2/3 van de zaal :    11,50 euro per uur;
 • 1/3de van de zaal :     7,50 euro per uur.

-  Niet-Essense particuliere initiatieven en verenigingen :

 • volledige zaal :    23,50 euro per uur;
 • 2/3 van de zaal :    17,50 euro per uur;
 • 1/3de van de zaal :   11,50 euro per uur.

  B.  Gebruik voor evenementen:

§1: Worden als gebruikerscategorieën vastgesteld:

 • Categorie 1:gemeentelijke adviesraden en hun werkgroepen en gemeentelijke openbare instellingen.
 • Categorie 2: verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van de gemeente Essen en onderwijsinstellingen.
 • Categorie 3: sportverenigingen aangesloten bij de sportraad van een andere gemeente, particuliere initiatieven van niet-georganiseerde niet-Essenaars en Essense verenigingen of organisaties die niet zijn aangesloten bij een erkende adviesraad.
 • Categorie 4: andere dan categorie 1, 2 of 3 en commerciële organisaties

§2: Worden als activiteitencategorieën aanzien:

 • Activiteit  A: fuiven, bals, dansgelegenheden en optredens met dansgelegenheid of fuifgehalte.
 • Activiteit  B: tentoonstellingen, beurzen, evenementen, grote sportevenementen, toneel of andere voorstellingen, optredens zonder dansgelegenheid of fuifgehalte.
 • Activiteit  C: lezingen, voordrachten, vergaderingen
 • Activiteit  D: voorbereiden van een evenement, klaarzetten, afbreken, opruimen

§3: De retributie wordt als volgt vastgesteld (bedragen in euro per dag) :


Gebruikers CAT 1 CAT 2 CAT3 CAT4
Activiteit A 260 455 520 650
Activiteit B 130 195 260 325
Activiteit C - 65 98 260
Activiteit D - 52 65 91


C.  De gemeentelijke adviesraden, met name gemeentelijke cultuurraad, gemeentelijke seniorenraad, gemeentelijke jeugdraad en gemeentelijke sportraad, kunnen gratis gebruik maken van de Heuvelhal, voor zover het niet meer dan 1 manifestatie per jaar betreft.  


Art. 4  De verschuldigde sommen worden eisbaar vanaf het ogenblik dat de reservatie geboekt wordt.

Art. 5  De retributie wordt ingevorderd via factuur en geïnd overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 94 van het gemeentedecreet.

Art. 6  Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 252 van het gemeentedecreet en aan de toezichthoudende overheid gezonden.


Sportpark Hemelrijk


Artikel 1

Het gemeentelijk “ sportpark Hemelrijk” stelt ruimten ter beschikking voor de activiteiten van de verschillende sporttakken, bevolkingsgroepen, ideologische en filosofische strekkingen.


Artikel 2

Elke gebruiker verbindt er zich tevens toe te voldoen aan de voorschriften inzake gemeentelijke en provinciale taksen op vertoningen  en vermakelijkheden, inzake Sabam en de politiereglementen.


Artikel 3  

Betwistingen of klachten terzake dienen schriftelijk gericht tot het AGB, dat een advies terzake aan het college van burgemeester en schepenen( in overleg met de sportfunctionaris) zal overmaken. De concessiehouder is, in samenspraak met de sportfunctionaris, bevoegd om moeilijkheden en betwistingen,niet voorzien in onderhavig reglement, op te lossen en/of te beslechten. Bij eventuele geschillen zijn alleen de daartoe aangewezen rechtbanken bevoegd.


Artikel 4

De concessiehouder wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, ongevallen, kwetsuren of diefstal ingevolge het bijwonen of deelnemen aan een activiteit, met welke oorzaak ook, overkomen aan mensen of voorwerpen, gebruikers, genodigden, of om het even welke derde die zich in het gebouw bevindt tijdens het gebruik van de sporthal.


Artikel 5

Elke gebruiker dient het huishoudelijk reglement na te leven. Voor wie dit niet doet kan de toegang tot de lokalen, tijdelijk of definitief verboden worden.


HOOFDSTUK 1: HET GEMEENTELIJK  SPORTPARK


Artikel 6

De benaming “sporthal” heeft betrekking op de eigenlijke sportruimte, de zittribune, de kleed- en wasruimten, het E.H.B.O.-lokaal, de opbergruimte,de sanitaire ruimte, de burelen voor administratie en de inkomhal (allen gevestigd op het gelijkvloers van gebouw),  gelegen Moerkantsebaan …. Het gemeentelijke  sportpark staat onder het beheer van  de concessiehouder bijgestaan door de sportfunctionaris en het AGB.


Artikel 7

De inrichting is het volledige jaar toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde uren, behalve op wettelijke feestdagen en bij groot onderhoud.  De concessiehouder kan aan deze restricties afwijkingen toestaan, in overleg met het AGB.

Te allen tijde kan de concessiehouder activiteiten/manifestaties en feestelijkheden inrichten of toestaan. Het kan tevens in geval van dringend gebruik van de infrastructuur voor zaken van algemeen belang nut of openbaar belang, of om te kunnen voldoen aan verplichtingen van overheidswege opgelegd, alle toegekende activiteiten/manifestaties onmiddellijk afgelasten. In dergelijke gevallen dient de gebruiker evenwel minstens veertien dagen tevoren schriftelijk hiervan te worden verwittigd, behoudens in geval van overmacht.

Er ontstaat in hoofde van de huurder geen recht op schadevergoeding indien hij om één van deze hoger vermelde redenen niet over de infrastructuur kan beschikken. De huurprijs dient evenwel niet betaald te worden.


Artikel 8

Het regelmatig gebruik van de sporthal op vaste dagen en uren wordt enkel verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag aan de concessiehouder van de gemeentelijke sporthal. De gewenste reservatieperiodes worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging.

De reservatie zal minstens 14 dagen vooruit gebeuren. Particuliere gebruikers kunnen maximaal 6 maanden op voorhand reserveren.

Annulaties dienen minstens 5 dagen op voorhand aan de concessiehouder worden gemeld, tenzij in geval van overmacht. Indien dit niet het geval is zal de volledige prijs worden aangerekend.

Jaarlijks kan de gemeente zelf gebruik maken van de sporthal. Deze datum wordt voor  01 juni vastgelegd ( minstens 6 maanden vooraf aangekondigd ), zodat de activiteitenkalender kan worden aangepast.


Artikel 9

In de schriftelijke aanvraag, zoals bedoeld in art. 8, moet worden vermeld: de naam, het adres, het telefoonnummer van de inrichter/verantwoordelijke van de activiteit/manifestatie; de aard en het programma van de te organiseren activiteit/manifestatie; de frequentie en het tijdstip van de activiteit/manifestatie; het verwacht aantal deelnemers/gebruikers; eventueel gevraagde entreegeld of lesgeld; van welke accommodatie(of een deel ervan) gebruik zal worden gemaakt.


Hoofdstuk 2: GEBRUIK VAN DE LOKALEN EN HET MATERIAAL


Artikel 10

De gebruiker heeft het recht tot het gebruik van de sportaccomodatie(s) voor de gebruikstijd vastgesteld in de huurovereenkomst alsmede van de daarbij horende kleed- en wasruimten. Andere ruimten mogen niet worden betreden, ook al zijn  deze op het moment niet bezet.

Toegang tot de kleedkamers wordt verleend een kwartier voor het begin van de vastgestelde gebruikstijd. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor competitiegebruik.

De kleed- en wasruimten moeten verlaten zijn ten laatste een halfuur na gebruikstijd. Bij het niet naleven van dit artikel zal de concessiehouder onmiddellijk een boete van 5€ aanrekenen.

De gebruiker zal erover waken dat de kranen in de wasruimten gesloten worden.


Artikel 11

De gebruikers dienen zich strikt te houden aan de overeengekomen gebruiksperiodes. Indien de opgegeven uurregeling niet kan nageleefd worden door omstandigheden van overmacht zoals gestipuleerd in art. 7 , of bij defecten aan installaties of materieel en/of dringende herstellingen, moet de gebruiker zich meteen wenden tot de concessionaris.


Artikel 12

Tijdens de gebruikstijd heeft de huurder het recht tot gebruik van doelen, netten, baskets en andere attributen die strikt nodig zijn voor de beoefening van de desbetreffende sporttak. De gebruiker kan evenwel zelf zorgen voor de nodige ballen, pluimpjes,…..


Artikel 13

De gebruiker dient te zorgen dat het gebruik van de sportaccommodatie en bijhorende ruimten, alsmede het beschikbare materiaal, gebruikt wordt overeenkomstig hun bestemming. De gebruiker dient zelf het voorhanden zijnde materiaal voor de beoefening van zijn/haar sport op te stellen en af te breken volgens de regels van de kunst. De aanwijzingen dienaangaande, dienen stipt te worden nageleefd.

Het gebruikte materiaal dient door de gebruikers zelf na gebruik teruggeplaatst te worden op de daarvoor voorziene plaats in de bergruimte.

Vijf minuten voor het beëindigen van de gebruiksduur dient een aanvang genomen te worden met de opberging van het gebruikte materiaal, zodat de volgende huurder stipt kan beginnen.


Artikel 14

Na het gebruik dienen de sportruimte, kleed- en wasruimten in ordentelijke toestand te worden achtergelaten. Bij het niet naleven van dit artikel zal de concessiehouder onmiddellijk een boete van 5 € aanrekenen.


Artikel 15

De gebruiker is aansprakelijk voor alle welkdanige schade ook die aan het gebouw of aan het beschikbaar gestelde materiaal zou aangebracht zijn. De schade, vastgesteld door  de verantwoordelijke hiervoor, zal worden gesignaleerd aan het AGB.

De schade zal in opdracht van de concessiehouder worden hersteld mits verhaal van de kosten aan diegene die de schade heeft veroorzaakt.

De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade aangebracht door hun kinderen.


Artikel 16

Sleutels van de kleedkamers kunnen bekomen worden bij de uitbater van de  sporthal. Als tegenpand wordt een geldig identificatiebewijs afgegeven. Bij verlies zal de kostprijs voor de aanmaak van een nieuwe sleutel, worden aangerekend aan de verantwoordelijke of de gebruiker.


Artikel 17

De gebruikers  van de sporthal en/of polyvalente ruimte, beoefenen hun sport of vorm van vrijetijdsbesteding in een aangepaste kledij en met passend schoeisel.


Artikel 18

Het is verboden met schoenen de vloerbekleding van de eigenlijke speelruimte van de sporthal te betreden. Aangepast schoeisel of schoenovertrekken zijn verplicht. Schoeisel met zwarte zolen is niet toegelaten, behoudens wanneer door een certificaat of dergelijke kan worden aangetoond dat het gebruik ervan geen schade aan de sportvloer veroorzaakt.


Artikel 19

De sportvloer mag niet worden betreden met schoeisel dat buiten gedragen wordt.


Artikel 20

In heel het gebouw is het verboden te roken.


Artikel 21

Het is verboden kennisgevingen, affiches of aankondigingen van welke aard ook op muren, deuren, panelen of ramen van de sporthal of bijhorende ruimten aan te brengen door middel van nagels, kleefmateriaal e.d. Het uithangen van affiches op de daartoe voorziene borden, is onderworpen aan de toelating van  de uitbater en in overleg met het AGB.


Artikel 22

Het is verboden wijzigingen aan te brengen aan de vooraf ingestelde verlichtings-, verwarmings- en andere nutsinstallaties van de sporthal.


Artikel 23

Het is verboden meubilair in de infrastructuur te brengen, te plaatsen of te verplaatsen zonder toelating van de uitbater.


Artikel 24

Het is verboden fietsen en andere vervoermiddelen binnen te brengen in de sporthal en bijhorende ruimten, uitgezonderd rolstoelgebruikers.


Artikel 25

Het is verboden kledij en tassen in de gangen en inkomhal te plaatsen, behalve in de daartoe voorziene bergplaatsen.


Artikel 26

De uitbater kan de toegang weigeren aan groepen die niet vergezeld zijn van een verantwoordelijk persoon. Voor scholen dient steeds een verantwoordelijke leraar/lerares aanwezig te zijn.

Geen toegang wordt verleend aan personen in dronken toestand, evenmin aan personen met een onverzorgd voorkomen. Elke gebruiker zal er tevens voor instaan dat de goede orde en de goede zede niet in het gedrang worden gebracht.

Dieren worden niet toegelaten in het gebouw.


HOOFDSTUK 3: HUREN VAN DE SPORTHAL


Artikel 27

De sporthal en de polyvalente ruimte mag niet worden onderverhuurd.


Artikel 28

De huurprijzen zijn voor de sporthal en de buitensporten zijn vastgelegd door het AGB en de uitbater van het sportpark.

Aanpassingen kunnen elke drie jaar worden doorgevoerd.

De gebruikers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.


Artikel 29

De huurgelden van de sporthal worden maandelijks afgerekend, en dit voor aanvang van de ingebruikname door de desbetreffende verenigingen.


Artikel 30

Na ontvangst van de schuldvordering heeft de huurder 14 dagen de tijd om te betalen, zo niet ontvangt hij een betalingsherinnering en wordt er bijkomend  5 € administratiekosten aangerekend. Indien de huurder zijn schuldvordering niet betaald heeft binnen een maand na de betalingsherinnering zal hem de toegang tot de sporthal ontzegd worden.

Na 2 maanden wordt de wettige verwijlintrest aangerekend.


Artikel 31

Aanvragen voor éénmalig gebruik door verenigingen of particuliere sportbeoefenaars daarentegen, kunnen per mail gericht worden aan de concessiehouder.

De éénmalige gebruiken worden dan ook betaald aan de concessiehouder of verantwoordelijke van dienst, en dit tegen kwijting van het huurgeld en bewijs van het gebruik van de sporthal, kleed- en wasruimten.

Bij dergelijke verhuring dient, voor de ingebruikname van de sportaccommodatie, een geldig identificatiebewijs te worden afgegeven aan de verantwoordelijke van dienst. Pas dan zal deze hem of haar de te gebruiken kleedkamer en terrein(en) aanduiden.


Artikel 32

Alle verenigingen of individuen moeten steeds in het bezit zijn van een toelating en een bewijs van betaling van de huurprijs afgeleverd door de concessiehouder.


Artikel 33

Mits overleg met de uitbater kan de sporthal uitzonderlijk beschikbaar zijn van 09u tot 01u. Bij het aanrekenen van de huurprijzen zal rekening worden gehouden met volgende prioriteiten en richtlijnen:


Volledige zaal :

      °leden Essense vereniging : 14 euro/ uur   (12,50 voor 18u.)

      °Niet inwoners : 28 euro / uur


Gebruik van een basketbalterrein:


leden Essense vereniging : 10 euro / uur   (8,50 € voor 18u.)

      Niet inwoners : 20 euro / uur


Gebruik van een volleybalterrein:

      °leden Essense vereniging : 7 euro / uur   (5,50 € voor 18u.)

      °Niet inwoners 14 euro / uur


Gebruik douches (zonder huur sportzaal):

      °Individu : 1 euro

      °Groep uit Essen : 5 euro

      °Groep niet uit Essen :10 euro


Gebruik polyvalente zaal:

°leden Essense vereniging : 10 euro/uur

°Niet inwoners: 20 euro/uur (bespreekbaar vanaf10u/week)Gebruik kleedkamer :         5 euro/uur


Gebruik sport(gras)veld:       5 euro/uur


Gebruik atletiekpiste:         5 euro/uur


Gebruik buitenverlichting:       3 euro/uur


Gebruik atletiekpiste inclusief kleedkamers door Essense club, per seizoen inclusief verlichting terrein: 400 euro (wordt na heraanleg herbekeken)


*Verenigingen die kunnen aantonen dat ze hun zetel in Essen hebben en hun activiteiten in Essen uitoefenen.


Deze prijzen worden enkel gehanteerd bij doeleinden zonder winstbejag.


De prijzen van de daltarieven die toegekend worden zijn niet van toepassing op feestdagen en in het weekend.


Artikel 34

Sportlui, sportverenigingen en socio-culturele verenigingen die gedurende een seizoen op geregeld terugkerende tijdstippen een ruimte of een terrein wensen in te nemen, doen daartoe een aanvraag via mail en richten deze tot de concessionaris en de sportfunctionaris voor 1 april.


Artikel 35

In de loop van de maand april worden lokalen en terreinen toegewezen en voor 1 juni aan de betrokkenen bevestigd. Voor competitieploegen wordt het gebruik van ruimten of terreinen, binnen de toegewezen dagen of uren, nauwkeurig bepaald van zodra de kalenders door de respectievelijke federaties zijn vastgelegd.


Artikel 36

Voor een goede en vlotte gang van zaken en om nog andere gemeentelijke gebruikers aan bod te laten komen, kunnen de zaalschema’s en bezettingsschema’s ieder jaar - rekening houdend met recreatieve en competitieve sportbeoefening – worden aangepast.Artikel 37

Het bezettingsschema wordt opgesteld volgens volgende prioriteitsregeling:


-Sportverenigingen die deel uit maken van de gemeentelijke sportraad.


-Onderwijsinstellingen die gevestigd zijn te Essen. (*)


-Jeugdbewegingen die deel uitmaken van de gemeentelijke jeugdraad.


-Socio-culturele verenigingen die deel uitmaken van de gemeentelijke

cultuurraad of gemeentelijke seniorenraad.


-Andere verenigingen die kunnen aantonen dat ze hun zetel te Essen hebben en hun activiteiten te Essen uitoefenen.


-Individuele inwoners van Essen.


-Typische zaalsporten hebben voorrang op buitensporten. Deze zaalsporten      zijn de sporten waarvan de competitie enkel indoor toegelaten zijn.


-De groepssporten krijgen voorrang op individuele sportbeoefening.


(*)Aanvragen, ingediend na 1april kunnen eventueel nog ingepast worden  

in het opgestelde bezettingsschema.


Artikel 38

Het is de taak van de concessiehouder erop toe te zien dat de sportzaal maximaal voor de sport benut wordt tijdens het competitieseizoen (van half augustus tot eind mei ).


Artikel 39

De concessiehouder is, indien het afwerken van de competitiekalender geen gevaar loopt, gemachtigd de aan de verenigingen toegekende uren op te schorten of te verplaatsen, ten voordele van de organisatie van wedstrijden, tornooien, clubkampioenschappen of samenkomsten. De gebruikers worden hiervan evenwel minstens veertien dagen tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht, zodat de nodige schikkingen kunnen worden getroffen. Er ontstaat in hoofde van de huurder geen recht op schadevergoeding indien hij om één van deze hoger vermelde redenen niet over de infrastructuur kan beschikken.


HOOFDSTUK 4 : SLOTBEPALINGEN


Artikel 40

Ten allen tijde en in alle omstandigheden beschikt de uitbater of een van zijn madewerkers over een recht op controle en toegang tot alle lokalen van het volledige sportpark.


Artikel 41

Supporters krijgen geen toelating om de sporthal te betreden, zij dienen plaats te nemen op de tribune. Een uitzondering kan enkel worden toegestaan na overleg met de uitbater, en indien de veiligheid in het gedrang komt door plaatsgebrek op de tribune. Er wordt van de sportende verenigingen verwacht hier mee op toe te zien.


Artikel 42

Op het volledige terrein van het sportpark is het de verenigingen, of een handelaar, niet toegestaan een drank- of eetgelegenheid op te stellen.


Artikel 43

De huurder van een ruimte of een terrein van het gemeentelijk “sportpark hemelrijk” verschaft zich de nodige vergunningen aan, nodig om de geplande activiteit wettelijk en veilig te laten verlopen, net als een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bij een solvabele verzekeringsmaatschappij.


Artikel 44

Alleen de concessiehouder of de daartoe gemachtigde persoon, kan ten uitzonderlijke titel voor een welbepaalde activiteit of organisatie, gehele of gedeeltelijke afwijking verlenen bij toepassing van onderhavig huishoudelijk reglement.


Artikel 45

Alle betreders van het gemeentelijk sportpark, individueel of in groep, worden geacht kennis genomen te hebben van dit huishoudelijk reglement en dienen dit ook te respecteren.

Dit reglement kan ten alle tijden door de concessiehouder, in samenspraak met het AGB gewijzigd worden.


Artikel 46

De bezoeker die de bepalingen van het reglement niet naleeft of van wie het gedrag opspraak verwekt, zal verplicht worden de sporthal onmiddellijk te verlaten. Verdere toegang kan hem of haar geweigerd worden voor onbepaalde tijd. In geval van weerspannigheid zal hulp van de politie worden ingeroepen.


Artikel 47

Bij het niet naleven van de inhoud van dit huishoudelijk reglement kan de directie het volgende beslissen:


          *1ste inbreuk : administratieve kost van  50€


          *2de inbreuk : administratieve kost van 150€


*3de inbreuk : administratieve kost van 250€ en een tijdelijk verbod tot het domein, tijdsduur is te bepalen door het beheer…


Turnzaal Horendonk


Huishoudelijk reglement


Art 1  Sportinfrastructuur

De gemeentelijke turnzaal Horendonk bestaat uit een sportzaal met aangrenzende bergruimte en een kleedkamer.


Art 2  Beschikbaarheid

 • Tijdens de schooluren staat turnzaal Horendonk prioritair ter beschikking voor schoolsport van basisschool Sint Vincentius.  
 • Buiten de schooluren, tijdens vakantieperiodes en tijdens schooluren op de uren waarop basisschool Sint Vincentius geen gebruik maakt van de zaal, kan de turnzaal ter beschikking gesteld worden voor naschools gebruik.

Art 3  Gebruik

De turnzaal te Horendonk wordt uitsluitend gebruikt voor sportdoeleinden.


Art 4  Gebruiksaanvragen

 • De uurverdeling van het gebruik van de zaal voor schoolsport door de basisschool Sint Vincentius wordt opgesteld door verantwoordelijke van school.
 • Aanvragen voor permanent of occasioneel gebruik van turnzaal buiten de schoolsport van basisschool Sint Vincentius dienen schriftelijk ingediend bij gemeentelijke sportdienst.
 • Op advies vanuit sportdienst beslist het Schepencollege over toekenning van permanent gebruik.  Deze toekenning is één sportjaar geldig.  
 • Het vroegtijdig opzeggen of wijzigen van een permanent gebruik gebeurt schriftelijk, en dit minimum 14 dagen vooraf.
 • Voorrangsregels voor permanente gebruik (in dalende volgorde) :
 • Essense sportvereniging erkend door gemeentelijke sportraad.
 • Essense vereniging erkend door andere gemeentelijke adviesraad.
 • Essense sportvereniging niet erkend door gemeentelijke sportraad.
 • Individuele inwoners van Essen.
 • Sportverenigingen van buiten Essen.
 • Toezeggingen voor occasioneel gebruik kunnen rechtstreeks vanuit sportdienst.

Art 5   Betalingen

 • Occasioneel gebruik wordt onmiddellijk gefactureerd.
 • Permanent gebruik wordt trimestrieel gefactureerd.
 • Het gefactureerde bedrag dient onmiddellijk na ontvangst van de factuur voldaan te worden.

Art 6  Gebruiksvoorwaarden

 • Alleen verenigingen of personen die de zaal hebben gereserveerd mogen de turnzaal betreden.
 • Elke gebruiker is bij het betreden van de sportvloer verplicht geschikt indoor sportschoeisel te dragen dat netjes en proper is en geen strepen maakt.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de turnzaal en alle bijhorende lokalen (ook in kleedkamers, gang,..).  Het is de taak van de clubverantwoordelijke om alle gebruikers hierop te wijzen.
 • Na elk gebruik worden de zaal en bijhorende ruimten netjes achtergelaten.   
 • Het is verboden drank en eten te verbruiken in de turnzaal.  Eventueel mogen de actieve sportbeoefenaars water of sportdrank drinken uit onbreekbare en afsluitbare drinkflessen.
 • De bergruimte voor het sportmateriaal en de gang mogen niet als speelruimte gebruikt worden.
 • Alle sportmaterialen en/of toestellen moeten met respect en correct behandeld worden, mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze dienen, en moeten na gebruik teruggeplaatst worden op de daarvoor voorziene plaats.  
 • De gebruikers dienen zelf hun toestellen te plaatsen en terug te plaatsen.  Iedere gebruiker dient er rekening mee te houden dat het opstellen en afbreken van de materialen binnen de afgehuurde periode dient te vallen.
 • Het gebruik in de turnzaal van eigen materialen, van eender welke aard, is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van verantwoordelijke van de sportdienst.  Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico.  Het materiaal dient na de activiteit onmiddellijk verwijderd te worden, behoudens andersluidende beslissing van sportdienst.
 • Het permanent plaatsen van specifiek clubmateriaal in de bergruimte kan enkel mits schriftelijke goedkeuring van de sportdienst.  Het gemeentebestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze materialen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dit materiaal.
 • Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voorzien van een EHBO-koffer tijdens haar sportactiviteiten.
 • Het is verboden in en om de turnzaal publiciteit te voeren.
 • Terbeschikkingstelling aan derden is ten strengste verboden.

Art 7  Verantwoordelijkheden

 • Het gemeentebestuur en het personeel van de gemeentelijke sportdienst kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en om het even welke schade van lichamelijke, stoffelijke of morele aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de turnzaal en de sportuitrusting.
 • Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportmateriaal, enz.
 • De gebruiker is verplicht tot betaling van alle eventuele verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, billijke vergoeding, enz.  
 • De gebruiker maakt gebruik van de turnzaal binnen de grenzen van de hem verleende toelating en op eigen risico.  Hij is verplicht de turnzaal in behoorlijke staat te houden.  Hij is verantwoordelijk voor iedere schade die hijzelf, zijn leden of zijn bezoekers aan de turnzaal toebrengen.  Bij vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling ontzegd worden, onafgezien van strafrechterlijke vervolging en burgerlijke schadeloosstelling.  De gebruiker dient alle beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan zijn, onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke van de sportdienst en de herstellingskosten en eventuele poetsuren zullen op het eerste verzoek integraal vergoed worden.  Verenigingen of personen die bij het betreden van de turnzaal, vernielingen of schade vaststellen, moeten dit onverwijld melden aan de verantwoordelijke.  Bij ontstentenis, kunnen zijzelf verantwoordelijk gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken worden vastgesteld.
 • Het gemeentebestuur is gemachtigd de turnzaal te sluiten en het gebruik ervan te verbieden in geval van overmacht en dringende herstellingswerken, omwille van veiligheidsoverwegingen, alsook om iedere andere gegronde reden, doch met uitsluiting van enige schadevergoeding.
 • Bij het verlaten van het gebouw is de gebruiker verplicht alle lichten te doven, ramen en kranen te sluiten en de buitendeur af te sluiten.

Art 8

Na het gebruik van de zaal dient deze proper achtergelaten te worden.


Art 9

 • De gebruiker blijft persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden en dient in het bezit te zijn van een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid.
 • De gebruikende clubs dienen zelf een verzekering af te sluiten voor persoonlijke letsels.

Art 10

Voor onvoorziene omstandigheden beslist het Schepencollege, na advies van de gemeentelijke sportdienst.


Art 11

Alle gebruikers van de turnzaal, individueel of in groep, dienen deze gebruiksvoorwaarden integraal na te leven. Zij dienen zich steeds behoorlijk te gedragen.


Retributiereglement


Art.1  Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd is voor gebruik van de gemeentelijke turnzaal voor een termijn aanvangend op 01.01.2014 en eindigend op 31.12.2019.

Art. 2   De retributie is verschuldigd door de persoon die de reservatie aanvraagt.

Art. 3  Het tarief voor het gebruik van de gemeentelijke turnzaal lagere school Horendonk, wordt als volgt vastgelegd :

 • 9,00 euro per beurt, met een maximumduur per beurt van 2 uren
 • 7,00 euro per beurt, wanneer deze genomen worden in een reeks van minimum 10 beurten.

Art. 4  Het gebruik van de gemeentelijke turnzalen wordt enkel toegestaan voor sportactiviteiten.

Art. 5  De verschuldigde sommen worden eisbaar vanaf het ogenblik dat de reservatie geboekt wordt.

Art. 6  De retributie wordt ingevorderd via factuur en geïnd overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 94 van het gemeentedecreet.

Art. 7  Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 252 van het gemeentedecreet en aan de toezichthoudende overheid gezonden.Turnzaal Wildert


Algemene voorwaarden


Art 1  Sportinfrastructuur

De gemeentelijke turnzaal Wildert bestaat uit een sportzaal met aangrenzende bergruimte, 2 kleedkamers, leraars- en EHBO-lokaal, kleine bergruimte boven kleedruimtes en sanitair gedeelte.


Art 2  Beschikbaarheid

 • Tijdens de schooluren staat turnzaal Wildert prioritair ter beschikking voor schoolsport van gemeentelijke basisschool Wigo St Jan.  
 • Buiten de schooluren, tijdens vakantieperiodes en tijdens schooluren op de uren waarop gemeentelijke basisschool Wigo St Jan geen gebruik maakt van de zaal, kan de turnzaal ter beschikking gesteld worden voor naschools gebruik.

Art 3  Gebruik

Behoudens schriftelijke toelating van het Autonoom Gemeente Bedrijf wordt turnzaal Wildert uitsluitend gebruikt voor sportdoeleinden.


Art 4  Gebruiksaanvragen

 • De uurverdeling van het gebruik van de zaal voor schoolsport door de gemeentelijke basisschool St Jan wordt opgesteld door verantwoordelijke van basisschool Wigo St Jan.
 • Aanvragen voor permanent of occasioneel gebruik van turnzaal buiten de schoolsport van de gemeentelijke basisschool St Jan dienen schriftelijk ingediend bij gemeentelijke sportdienst.
 • Op advies vanuit sportdienst beslist het Autonoom Gemeente Bedrijf einde mei over toekenning van permanent gebruik voor het daaropvolgende sportjaar.  Deze toekenning is één sportjaar geldig.  Een sportjaar loopt van augustus tot juli.
 • Het vroegtijdig opzeggen of wijzigen van een permanent gebruik gebeurt schriftelijk, en dit minimum 14 dagen vooraf.
 • Voorrangsregels voor permanente gebruik (in dalende volgorde) :
 • Essense sportvereniging erkend door gemeentelijke sportraad.
 • Essense vereniging erkend door andere gemeentelijke adviesraad.
 • Essense sportvereniging niet erkend door gemeentelijke sportraad.
 • Individuele inwoners van Essen.
 • Sportverenigingen van buiten Essen.
 • Toezeggingen voor occasioneel gebruik kunnen rechtstreeks vanuit sportdienst.

Art 5  Tarieven

Retributie voor gebruik turnzaal :

 • 7,50 euro per uur voor gebruikers van Essen.
 • 20 euro per uur voor gebruikers van buiten Essen.

Art 6   Betalingen

 • Occasioneel gebruik wordt onmiddellijk gefactureerd.
 • Permanent gebruik wordt trimestrieel gefactureerd. (september-december, januari-maart, april-juni, juli-augustus)   
 • Het gefactureerde bedrag dient onmiddellijk na ontvangst van de factuur voldaan te worden.

Art 7  Gebruiksvoorwaarden

 • Alleen verenigingen of personen die de zaal hebben gereserveerd mogen de turnzaal betreden.
 • Elke gebruiker is bij het betreden van de sportvloer verplicht geschikt indoor sportschoeisel te dragen dat netjes en proper is en geen strepen maakt.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de turnzaal en alle bijhorende lokalen (ook in kleedkamers, gang,..).  Het is de taak van de clubverantwoordelijke om alle gebruikers hierop te wijzen.
 • Na elk gebruik worden de zaal, de kleedkamers en het sanitair gedeelte netjes achtergelaten.   
 • Het is verboden drank en eten te verbruiken in de turnzaal.  Eventueel mogen de actieve sportbeoefenaars water of sportdrank drinken uit onbreekbare en afsluitbare drinkflessen.
 • De bergruimte voor het sportmateriaal en de gang mogen niet als speelruimte gebruikt worden.
 • Alle sportmaterialen en/of toestellen moeten met respect en correct behandeld worden, mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze dienen, en moeten na gebruik teruggeplaatst worden op de daarvoor voorziene plaats.  
 • De gebruikers dienen zelf hun toestellen te plaatsen en terug te plaatsen.  Iedere gebruiker dient er rekening mee te houden dat het opstellen en afbreken van de materialen binnen de afgehuurde periode dient te vallen.
 • Het gebruik in de turnzaal van eigen materialen, van eender welke aard, is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van verantwoordelijke van de sportdienst.  Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico.  Het materiaal dient na de activiteit onmiddellijk verwijderd te worden, behoudens andersluidende beslissing van sportdienst.
 • Het permanent plaatsen van specifiek clubmateriaal in de bergruimte kan enkel mits schriftelijke goedkeuring van de sportdienst.  Het Autonoom Gemeente Bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze materialen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dit materiaal.
 • Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voorzien van een EHBO-koffer tijdens haar sportactiviteiten.
 • Het is verboden in en om de turnzaal publiciteit te voeren.
 • Terbeschikkingstelling aan derden is ten strengste verboden.

Art 8  Verantwoordelijkheden

 • Het Autonoom Gemeente Bedrijf en het personeel van de gemeentelijke sportdienst kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en om het even welke schade van lichamelijke, stoffelijke of morele aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de turnzaal en de sportuitrusting.
 • Het Autonoom Gemeente Bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportmateriaal, enz.
 • De gebruiker is verplicht tot betaling van alle eventuele verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, enz.  De Billijke Vergoeding wordt ten laste van het Autonoom Gemeente Bedrijf genomen.
 • De gebruiker blijft persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden en dient in het bezit te zijn van een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid.
 • De gebruiker maakt gebruik van de turnzaal binnen de grenzen van de hem verleende toelating en op eigen risico.  Hij is verplicht de turnzaal in behoorlijke staat te houden.  Hij is verantwoordelijk voor iedere schade die hijzelf, zijn leden of zijn bezoekers aan de turnzaal toebrengen.  Bij vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling ontzegd worden, onafgezien van strafrechterlijke vervolging en burgerlijke schadeloosstelling.  De gebruiker dient alle beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan zijn, onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke van de sportdienst en de herstellingskosten en eventuele poetsuren zullen op het eerste verzoek integraal vergoed worden.  Verenigingen of personen die bij het betreden van de turnzaal, vernielingen of schade vaststellen, moeten dit onverwijld melden aan de verantwoordelijke.  Bij ontstentenis, kunnen zijzelf verantwoordelijk gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken worden vastgesteld.
 • Het Autonoom Gemeente Bedrijf is gemachtigd de turnzaal te sluiten en het gebruik ervan te verbieden in geval van overmacht en dringende herstellingswerken, omwille van veiligheidsoverwegingen, alsook om iedere andere gegronde reden, doch met uitsluiting van enige schadevergoeding.
 • Bij het verlaten van het gebouw is de gebruiker verplicht alle lichten te doven, ramen en kranen te sluiten en de buitendeur af te sluiten.

Art 9   

Eventuele beschadigingen en/of tekortkomingen  van de zaal en/of toebehoren dienen onmiddellijk doorgegeven te worden aan de gemeentelijke sportdienst.


Art 10  

Na het gebruik van de zaal dient deze proper achtergelaten te worden.


Art 11  

De gebruikende clubs dienen zelf een verzekering af te sluiten voor
persoonlijke letsels.


Art 12

Het Autonoom Gemeente Bedrijf is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen.


Art 13  

Voor onvoorziene omstandigheden beslist het Autonoom Gemeente Bedrijf, na advies van de gemeentelijke sportdienst.


Art 14

Alle gebruikers van de turnzaal, individueel of in groep, dienen deze gebruiksvoorwaarden integraal na te leven. Zij dienen zich steeds behoorlijk te gedragen.

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2016-02-29